0

การพิจารณาอันดับการเลือกในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557

การพิจารณาอันดับการเลือกในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557

 

          ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา)  ซึ่งจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา  ดังนั้นหากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

          มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนที่ได้รับจากการคำนวณตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่สาขาวิชากำหนดของทุกอันดับการเลือกในสาขาวิชานั้นๆ มาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยยึดคะแนนเป็นสำคัญ เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.