0

การออกกำลังกายในวัยผู้ใหญ่

สำหรับวัยผู้ใหญ่ ช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สมรรถภาพด้านต่างๆ เริ่มลดลง ดังนั้น จึงควรเลือกออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เบาๆ ง่าย ๆ และเหมาะกับสภาพร่างกาย

 

ดังนั้น  เราจึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกคนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพกายและใจ ซึ่งเราอาจจะเริ่มจากการสังเกตจากบุคคลรอบข้าง และตัวเราเอง ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย เราอาจจะเริ่มจากการสังเกตตัวเราก่อน ว่าเราชอบหรือสนใจที่จะออกกำลังกายอะไรที่เหมาะกับตัวเรา เราอาจจะหาตัวเสริมแรงโดย การหาเพื่อนไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ เป็นต้น   ซึ่งจะขอนำเสนอวิธีการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกาย ด้วย วิธีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)  ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพกายและใจ   และเพื่อประโยชน์ในการเกิดพฤติกรรมพึงประสงค์(Desirable Behavior)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.