0

การพิจารณาประเมินค่างานกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

การพิจารณาประเมินค่างานกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 และประกาศ ก.บ.ม.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน นั้น องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน มีด้วยกัน 5 องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน

จากประสบการณ์ที่ได้ไปประเมินค่างานในระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ มาพบว่า ภาระงานในตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ได้แก่ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง    2.วิเคราะห์เรียบเทียบคุณภาพและความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป   ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันเนื่องจากการบริหารภายในแต่ละหน่วยงานเช่นการมอบหมายงานให้  ผูช่วยอธิการบดี  รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  ดังนั้นการมอบหมายงานให้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะจึงแตกต่างกันไป  แต่ความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ อยู่ที่การประเมินค่างานทั้ง 5 องค์ ประกอบ ดังนี้

การประเมินค่างาน    การประเมินค่างานมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ ( 20 คะแนน )  2. ความยุ่งยากของงาน ( 20 คะแนน )    3.การกำกับตรวจสอบ ( 20 คะแนน )    4.การตัดสินใจ ( 20 คะแนน)   5.การบริหาราจัดการ ( 20 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน    หัวหน้าหน่วยงานระดับชำนาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป     หัวหน้าหน่วยงานระดับชำนาญการพิเศษ ได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป        หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป

การประเมินค่างาน/เหตุผล

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล  พบว่า การสสรุปผลการประเมินค่างานกรอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ควรจะต้องได้คะแนนในระดับ (16-20 คะแนน ) ขึ้นไปจึงจะเหมะสมกับตำแหน่งและความสามารถของคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง  ดังนี้

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ      ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิดริเริ่มในการกำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (16-20 คะแนน)

2.ความยุ่งยากของงาน       เป็นงานที่มีความยุุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (16-20 คะแนน)

3.การกำกับตรวจสอบ        ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน

4. การตัดสินใจ       ในการปฏิบ้ติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัษฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (16-20 คะแนน)

5. การบริหารจัดการ      เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน )

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.