0

การกำหนดประสบการณ์ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  กรณีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได้กำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่าและระดับผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า ดังนี้

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า         มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า         มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานภายในกองหรอืเหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า  หรือตำแหน่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี

3.กรณีประสบการณ์ที่เกี่ยข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้ ก.บ.ม. วินิจฉัยและให้ถือเป็นสิ้นสุด

เฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน(ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า) ทุกหน่วยงานที่ยังไม่มีกรอบตำแหน่งดังกล่าวให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินค่างานและผลสัมฤทธิ์ของงาน เสนอ ก.บ.ม.อนุมัติ เพื่อกำหนดตำแหน่ง ก่อนจึงจะสามารถประกาศรับสมัครได้

 

หมายเหตุ       ข้อมูลจากประกาศ ก.บ.ม.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555    ทราบว่า   ก.บ.ม.มีมติให้ปรับระยะเวลาประสบการณ์ให้น้อยลงจากเดิม แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเป็นทางการ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.