0

ว่าด้วยคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครอง
1.เป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ (บทนิยาม ม.5)
2.เป็นการใช้อำนาจรัฐ (อำนาจฝ่ายปกครอง)
​เอกชนก็สามารถใช้อำนาจฝ่ายปกครองได้ ดังนั้น ดูแต่เฉพาะองค์กรไม่ได้ ต้องดูลักษณะการใช้อำนาจ คือ มีอำนาจสั่งการฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
​การพิจารณาการใช้อำนาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง
​1. ด้านองค์กร ​(เจ้าหน้าที่)
​2. ด้านเนื้อหา (มีอำนาจเหนือ สามารถสั่งการฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
​3. ด้านรูปแบบ (ของการกระทำว่าเป็นกฎหมายปกครองหรือกฎหมายเอกชน)
3. (ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล) มีการแสดงเจตนาไปยังผู้รับแล้ว
​เป็นการกำหนดสภาพทางกฎหมาย
- เปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
- มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
o การปฏิเสธ – โดยปริยาย
- การนิ่งเงียบ (ม.49)
​การปฏิเสธเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่? เดิมไม่มีสิทธิ ปฏิเสธแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ = ไม่เปลี่ยนแปลง
​สิทธิบางอย่างเราไม่อาจตั้งขึ้นเอง แต่ต้องได้รับการอนุญาต ” เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่เป็นเพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
​ของฝรั่งเศสมีการฟ้องเฉพาะละเลยต่อหน้าที่ แต่ของไทยฟ้องได้ทั้งละเลยและล่าช้า
ตัวอย่าง​มีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ” ดูว่ามีการกำหนดสภาพทางกฎหมายหรือยัง ” ยัง เพราะต้องมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอีกครั้ง การตั้งกรรมการจึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการออกคำสั่ง
​แต่มีผู้โต้แย้งว่าระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการส่งผลกระทบบางอย่าง เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ” ศาลมองว่าเป็นผลกระทบชั่วคราว เยียวยาได้
​แต่มีผลบางอย่างที่เยียวยาไม่ได้โดยสิ้นเชิง เช่น การเสียโอกาสในการชิงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
สรุป ศาลปกครองมองว่าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ว่าร้ายแรงหรือไม่ก็ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
4. การเกิดผลเฉพาะกรณี
​อาจเป็นบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล แต่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ
ตัวอย่าง สัญญาณจากตำรวจจราจร = เป็นคำสั่งทางปกครอง
​1. กระทำโดยเจ้าหน้าที่​= ตำรวจจราจร
​2. ใช้อำนาจ​= ตามกฎหมายจราจร
​3. กำหนดสภาพทางกฎหมาย = ต้องหยุด
​4. เกิดผลเฉพาะกรณี = เฉพาะกลุ่มคนที่ขับรถผ่านตรงนั้น ในเวลานั้น
5. มีผลภายนอกโดยตรง
​ถ้ายังไม่ออกไปสู่บุคคลซึ่งอยู่ภายนอกฝ่ายปกครองก็ยังไม่มีผลเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่มีบุคคลบางประเภทมีความสัมพันธ์พิเศษกับฝ่ายปกครอง เช่น เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ได้แก่ ข้าราชการ
​บุคคลพวกนี้มี 2 ฐานะ ​1. เป็นบุคคลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ​2. เป็นประชาชนคนหนึ่ง
​เช่น ​คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นคำสั่งทางปกครอง
​คำสั่งลงโทษทางวินัย เป็นคำสั่งทางปกครอง กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายข้าราชการ
​คำสั่งอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้หยุดพักร้อน เป็นคำสั่งทางปกครอง
​แต่ที่มีปัญหาคือ คำสั่งย้าย เคยมีประเด็นไปที่ศาลปกครอง ” เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล และการย้ายไป สิทธิ หน้าที่ ลักษณะงานไม่เปลี่ยนแปลงมาก เช่น จากนายอำเภอเชียงใหม่ไปเป็นนายอำเภอเชียงราย ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
​แต่ถ้าลักษณะงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น จากส่วนกลางไปภูมิภาค อย่างนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง
​ระวัง แม้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองก็อาจฟ้องศาลปกครองได้ เพราะคำว่า “คำสั่ง” ตาม ม.9(1) พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ได้หมายเฉพาะคำสั่งทางปกครองเท่านั้น
​ฉะนั้น คำสั่งย้าย ถ้าเป็นคำสั่งทางปกครองก็นำวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้การบังคับคดี
ตัวอย่าง ​กรณีสั่งย้ายโดยไม่ชอบ ฟ้องเพิกถอนคำสั่งย้าย จะบังคับตามคำพิพากษาอย่างไร ในเมื่อที่เดิมที่ย้ายมาก็มีคนมาแทนแล้ว ให้กำหนดตำแหน่งให้ใหม่ก็ไม่ได้ ในต่างประเทศใช้วิธีการคำนวณค่าเสียหาย ประโยชน์ที่เขาต้องเสียให้เป็นจำนวนเงิน

ที่มา ; สรุปคำบรรยายอาจารย์ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง (LA 742 กฎหมายปกครองชั้นสูง)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.