0

องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557

องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557
ที่มีการปรับใหม่

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประกอบด้วย สัตวแพทยศาสตร สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

สัดส่วน GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT2 30%

- พยาบาลศาสตร์

เดิม – GPAX 20% ONET 30% GAT 30% PAT2 20%

ใหม่ – GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT2 30%

- ทันตแพทยศาสตร์

เดิม – GPAX 20% ONET 30% GAT 30% PAT2 20%

ใหม่ – GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%

- เภสัชศาสตร์

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT2 40%

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

- วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT1 10% PAT2 30%

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT1 20% PAT2 20%

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 15% PAT2 15% PAT3 20%

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT4 40%

กลุ่มเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT1 10% PAT2 30%

กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

- บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 30% PAT1 20%

- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 50%

รูปแบบที่ 2 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 40% PAT7 10%

กลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT5 30%

รูปแบบที่ 2 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT5 20% PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1วิชา) 20%

กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์

ประกอบด้วย ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 10% PAT4 หรือ PAT6 40%

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 30% PAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 50%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 สัดส่วน – GPAX 20% ONET 30% GAT 30% PAT7 20%

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.