1

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

แม้ว่าคำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” จะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหู  เนื่องจากมีผู้กล่าวถึงอยู่เสมอ แต่การให้คำนิยามคำดังกล่าวให้ชัดเจนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ได้มีผู้รู้ให้คำนิยามคำว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” ไว้อย่างน้อย 3 คำนิยาม คือ

1. องค์กรที่คนในองค์กรขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปรารถนาอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรซึ่งสามารถสร้างและขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้หรือเครือข่ายคู่คิดอยู่เสมอ เป็นที่ซึ่งเป็นอิสระ ไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ และเป็นองค์การซึ่งคนในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทั้งองค์กร (Senge, 1990)

2. องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรมบุคคลแต่ละคน แต่เกิดจากการเรียนรู้ภายในองค์กรทั่วทั้งองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือองค์กรที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Pedler และคณะ, 1991)

3. องค์การที่มีสมาชิกหรือพนักงานทุกคนมีความเกี่ยวพันในกระบวนการการทำงานที่ประสานร่วมมือกัน มีการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งปันค่านิยม (Value) และหลักการอย่างยั่งยืน (Watkins and Marsick, 1992)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า คำนิยามค่อนข้างจะเป็นในเชิงหลักการและแนวคิด การที่จะศึกษาหรือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ให้ชัดเจน อาจจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม จากนิยามของผู้รู้ทั้ง 3 ท่านนี้ พอจะสรุปประเด็นที่กล่าวตรงกันเกี่ยวกับ องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ เกี่ยวข้องกับคนหรือสมาชิกองค์กร  เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องยั่งยืน  ซึ่งหากมีโอกาส จะได้สืบเสาะหาข้อมูลนำมาเสนอในคราวต่อไป

ขอขอบคุณ ที่มา : http://www.ocsc.go.th/

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. warintorn พูดว่า:

    เป็นข้อมูลที่ดีมากคะ

You must be logged in to post a comment.