2

จรรยาบรรณบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากร

นานมาแล้วที่ไม่ได้กล่าวถึง “จรรยาบรรณบุคลากร” ตั้งแต่คราวที่มีหนังสือแจ้งเวียนราวๆ เดือน พ.ค. 54 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะหรือบทบาทต่างๆ  วันนี้ก็ขอนำมาทบทวนกันอีกสักครั้ง “จรรยาบรรณ” ที่จะกล่าวถึงวันนี้ จะเกี่ยวข้องกับประกาศ/ข้อบังคับ จำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 มิ.ย. 51 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 12 พ.ค. 54

1. จรรยาบรรณที่กำหนดต้องครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทตำแหน่ง โดยต้องคำนึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการด้วย

2. การกำหนดจรรยาบรรณต้องมีหลักการ ดังนี้

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได

4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไมเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6) ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนักศึกษา

3. จรรยาบรรณที่กำหนดต้องครอบคลุม

1 ) จรรยาบรรณต่อตนเอง

2 ) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

3 ) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน

4 ) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

5 ) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา

6 ) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

7 ) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

8 ) จรรยาบรรณต่อนิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการ

9 ) จรรยาบรรณต่อประชาชน

10 ) จรรยาบรรณต่อสังคม

    ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้คำนิยามของ จรรยาบรรณ หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ดีงาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง ฐานะของบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดขึ้น และให้หมายความรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่องค์กรวิชาชีพนั้นๆ กำหนดด้วย  และได้กำหนดจรรยาบรรณครอบคลุมทุกด้าน รวม 23 ข้อ โดยมีการยุบรวมบางข้อไว้ด้วยกัน ดังนี้

- จรรยาบรรณต่อตนเอง 3 ข้อ

- จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 4 ข้อ

- จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 6 ข้อ

- จรรยาบรรณต่อนักเรียน นิสิต และผู้รับบริการ 5 ข้อ

- จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 3 ข้อ

- จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2 ข้อ

    ทั้งนี้ ในส่วนของความประพฤติที่ดีในจรรยาบรรณด้านต่างๆ รวมทั้งความประพฤติที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หากมีโอกาส จะได้นำข้อมูลมาเสนอในคราวต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phensiri พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

  2. warintorn พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

You must be logged in to post a comment.