1

การให้คำปรึกษา

การทำงานโดยปกติเกิดปัญหาขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปัญหาระหว่างหน่วยงานซึ่งปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งความเครียด ความ วิตกกังวัลกับผู้ปฏิบัติงาน  การให้คำปรึกษา(Counseling)จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจขึ้น การให้คำปรึกษาต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงใจ ความไว้วางใจและความเอาใจใส่ ผู้ให้คำปรึกษาต้องวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับความจริง เกี่ยวกับอารมณ์ หรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจะแตกต่างกัน  การให้คำปรึกษา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้1. สร้างความสัมพันธ์ให้ผู้รับคำปรึกษาเปิดตัวเองให้พร้อมกับการปรึกษา  2. กำหนดปัญหาคืออะไร   3. รวบรวมข้อมูลและสรุปว่าปัญหามีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร ใครเกี่ยวข้อง  4. การแก้ปัญหาเป็นการให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 5. การยุติปัญหาและติดตามผลหลังการให้คำปรึกษา และการให้คำปรึกษาเป็นทักษะที่อาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน โดยมีเทคนิคต่างๆ เป็นแนวทางที่นำไปปรับใช้ได้  เช่น

- เทคนิคการสร้างควาสัมพันธ์ การทักทายอย่างเป็นมิตรเพื่อทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย

- เทคนิคการถาม เลือกใช้คำถามให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคน

- เทคนิคการฟัง ต้องตั้งใจฟังและใช้สายตามสังเกตเพื่อเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งที่ซ่อนอยู่

- การพูดให้ต่อเนื่องในเรื่องเดียวกัน ไม่เปลี่ยนเรื่องเร็วไปและควรพูดให้จบเป็นเรื่องๆไป

- เทคนิคการเงียบ ใช้การเงียบเพื่อรอฟังคำตอบจากคู่สนทนา

- เทคนิคการเสริมแรงบวก ควรชมและให้กำลังใจเพื่อให้พฤติกรรมที่เราปรารถนาเกิดขึ้นอีก

- เทคนิคการสรุป เมื่อการปรึกษาดำเนินมาระยะหนึ่งผู้ให้คำปรึกษาสรุปไม่ยืดเยื้อรักษาประเด็นที่พูด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. warintorn พูดว่า:

    เป็นข้อมูลที่ดัมากคะ

You must be logged in to post a comment.