0

สร้างโอกาสให้ตัวเอง Self Learning

 

          “การพัฒนาตนเองหรือ Self Development” หมายถึงการพัฒนาตนเอง ลงมือทำด้วยตัวคุณเอง โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบทำขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็มใจของเราเอง

          การพัฒนาตนเองของคุณจะต้องมาจากทัศนคติในตัวคุณ มาจากแรงปรารถนาในตัวคุณ โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและการกระทำที่สื่อออกมาภายนอกด้วย

          การลงมือทำด้วยตัวคุณเอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงที่เราต้องลงมือทำเอง เรารับผิดชอบการพัฒนาตนเองด้วยตัวเราเอง ซึ่งเราต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนก่อนโดย
หาและกำหนดก่อนว่าเราต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรให้ชัดเจน (ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น ต้องการพัฒนาในเรื่องการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent)
เขียนเป้าหมายการพัฒนาในเรื่องที่ต้องการให้ SMART คือต้อง Specific ระบุให้ชัดเจน Measurable ต้องวัดผลได้ Achievable คือ ต้องเขียนให้ท้าทาย ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป Relevant คือต้องเกี่ยวกับงานในหน้าที่หรือธุรกิจของบริษัท Time-bound คือต้องมีการกำหนดเวลาของเป้าหมายชัดเจน ว่าจะบรรลุผลเมื่อไร

               - จากนั้นต้องวางแผนและทำแผนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

               - กำกับ ดูแลตัวเองอย่างซื่อสัตย์ โดยต้องมีวินัยในตัวเองสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous development)

          กระบวนการเรียนรู้ที่เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อตัวเราเอง เพื่อที่เราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเราเอง อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม อย่างรอบคอบด้วยความเต็มใจให้กับตัวเอง

          การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่รัก ในหน้าที่การงานโดยไม่ต้องรอโอกาสเช่นนี้จะทำให้เราโดดเด่นในสายวิชาชีพของ เราเอง ในระยะเวลาไม่กี่ปี จะทำให้เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ในสิ่งที่ทำ และสามารถสร้างให้เป็นวินัยขึ้นมาได้ โดยจะทำให้เราบรรลุความตั้งใจส่วนตน ตัวเราจะทุ่มเทพลังกายพลังใจ มีความอดทน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตนเองที่เราได้ตั้งไว้ชัดเจน

          เราต้องมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้เป็น แฟนพันธุ์แท้ในหน้าที่การงานดังนี้

               -  รับผิดชอบต่อการกระทำ และพฤติกรรมการพัฒนาตนเอง

               -  การกระทำของตัวเรามีผลกระทบต่อตัวเองและองค์กรเสมอไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

               -  ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเรา มีผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร

               -  การพัฒนาตนเอง ในด้านพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาการเป็นคนที่มีคุณลักษณะน่ารัก มีคุณธรรม และจริยธรรม  

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.