0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานด้านเทคนิค ภายใต้โครงการไอเอสเต้ (IAESTE)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสมาชิกเครือข่ายภายใต้องค์กรไอเอสเต้ (IAESTE) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญษตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นิสิตระดับปริญญาโท และนิสิตระดับปริญญาเอก ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครสอบเข้าร่วมในโครงการเพื่อไปฝึกงานกับสถานบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ นิสิตสามารถดูรายละเอียดประกาศเปิดรับสมัครและสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-apply.php และส่งเอกสารการสมัครที่นางสาว     สุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ห้องกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ตึกอาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2  ฝั่งกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.