0

หนังสือเวียนคืออะไร “คุณรู้จักหรือยัง”

หนังสือเวียน คือ หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ภาษาปากใช้เรียกว่า จดหมายเวียน หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาเวียนแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบหรือถือปฏิบัติ

จากการปฏิบัติหน้าที่รับหนังสือราชการทำให้มีโอกาสได้อ่านหนังสือราชการภายนอกและภายในทุกวัน สำหรับการทำหนังสือเวียนเห็นได้ว่าอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยเข้าใจว่าการเปลี่ยนข้อความเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งในใจความของหนังสือและส่งถึงผู้รับหลายคน เป็นหนังสือเวียนและออกเลขที่หนังสือเวียนได้

หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน (นั่นหมายถึงต้องไม่แก้ไขใจความของหนังสือไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม) ให้เพิ่มรหัสพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียน  เช่น ศธ 0530.1(10.3)/ว 099

ตัวอย่างของหนังสือเวียนที่ไม่ถูกต้อง เช่น การส่งตัวนิสิตฝึกงาน โดยออกเลขที่หนังสือเป็นหนังสือเวียน    แต่มีการแก้ไขใจความของหนังสือ โดยการเปลี่ยนชื่อของนิสิตที่ส่งเข้าฝึกงาน เมื่อลงรับในทะเบียนหนังสือรับอาจทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดได้ว่าหนังสือมีความซ้ำซ้อน เนื่องจากมีเลขที่หนังสือเหมือนกันและลงวันที่วันเดียวกัน ผู้ปฏิบัติจะทราบว่าหนังสือนั้นไม่ซ้ำซ้อนก็ต่อเมื่อมีการนำต้นฉบับที่มีเลขที่ซ้ำกันมาเทียบกัน หรือไม่ก็ต้องสามารถจดจำใจความของหนังสือได้อย่างแม่นยำ

ฉะนั้นแล้ว ถ้าสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารทางหนังสือราชการถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.