0

โปรเจคเตอร์ กับ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต่างกันอย่างไร

วันนี้มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจำแนกครุภัณฑ์  โปรเจคเตอร์ กับ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ต่างกันอย่างไร
ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปอ่านเจอในกระทู้ถามตอบในเว็บของสำนักงบประมาณ  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   มีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น  วิดีโอโปรเจคเตอร์  ดาต้าโปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ และ วิดีโอ  แอลซีดี  โปรเจคเตอร์  หรือ  ดีแอลพีโปรเจคเตอร์  เป็นต้น

การระบุชื่อครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า “มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ……..ขนาด………. ANSI  Lumens   และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3. ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้ตรงกับชื่อครุภัณฑ์  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่
ขอบคุณแหล่งอ้างอิง  : http://www.bb.go.th/BBfaq/asp/extn/asp/default.asp

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.