0

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์

วิธีการจำแนก วัสดุ กับ ครุภัณฑ์ นั้น ตามที่สำนักงบประมาณได้จำแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทวัสดุ กับ ครุภัณฑ์  ดังนี้
กรณีสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  อายุการใช้งานเกิน 1 ปี โดยสภาพจัดเป็นครุภัณฑ์ เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ
สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดเกณฑ์ราคา เพื่อใช้จำแนกประเภทรายจ่ายอีกขั้นหนึ่ง โดยแยกเป็นสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่การจัดหาครั้งนั้น มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท ถือเป็นรายจ่ายค่าวัสดุ หากมีราคาเกิน 5,000 บาท จัดเป็นค่าครุภัณฑ์ ในงบลงทุน
ตัวอย่าง เช่น  เครื่องพิมพ์ Printer ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท จึงเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุส่วนเครื่องพิมพ์ Printer ที่มีราคาเกิน 5,000 บาท  เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยเกิน 5,000  บาท จัดเป็นรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งของประเภทเดียวกันหรือไม่  เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกันทำให้มีราคาแตกต่างกัน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://www.bb.go.th/BBfaq/asp/extn/asp/default.asp

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.