1

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)

เป็นการวิเคราะห์องค์กรในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน คำว่า SWOT ย่อมาจากประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดยอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้นำเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษที่ 1960 – 1970

หลักการสำคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรนั้นๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อธุรกิจของตนข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

 ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths : S) พิจารณาปัจจัยภายในองค์กรเกี่ยวกับส่วนดีความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) พิจารณาปัจจัยภายในองค์กรเกี่ยวกับส่วนเสีย ความอ่อนแอ สิ่งที่ต้องพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ข้อจำกัด ความไม่พร้อม
รวมทั้งประเด็นปัญหา

 

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities : O) สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นเช่นไรส่งผลกระทบในทางบวกอย่างไร และจะสร้างให้เกิดโอกาสใดให้กับองค์กร

ภัยคุกคาม (Threats : T) สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคามก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อมจำกัดต่อองค์กร

 

การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้รู้สภาพขององค์กรและสภาวการณ์ภายนอกว่าจะกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และสอดรับกับบริบทขององค์กรที่เราวิเคราะห์การรู้เขา-รู้เรา จะทำให้โอกาสของความสำเร็จสูงขึ้น

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Final พูดว่า:

    ขอบคุณครับ เป็นประโยชน์มาก

You must be logged in to post a comment.