0

ความหมายของ EMS

ไปรษณียภัณฑ์ด่วนพิเศษ หมายถึง บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) หมายถึง บริการที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินการต่อสิ่งต่าง ๆที่ส่งทางไปรษณีย์ด้วย ความรวเร็วและแน่นอนโดยมีระบบพิเศษเป็นเอกเทศจากระบบงานไปรณีย์ปกติ และถ้าหากสิ่งของถึงมือผู้รับล่าช้ากว่ามาตรฐานการนำจ่ายที่กำหนด หรือมีการเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด จะชดใช้ค่าสเสียหายให้อัตราค่าบริการของไไปรษณียภัณฑ์ด่วนพิเศษ(EMS)จะเริ่มต้นที่ราคา 37 บาท ต่อน้ำหนักไม่เกิน 100 กรัม ช่วงระยะเวลาในการรับ – สงจะอยู่ไม่เกิน 2 ถึง 3 วัน จากต้นทางและสามารถตรวจสอบสถานะของจดหมายได้ในระบบอินเตอร์เน็ตภายในเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (การส่งจดหมายบางครั้งผู้ส่งอาจจะให้ผู้รับปลายทางเซ็นรับจดหมายในใบตอบรับของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ได้ แบบ ป.133 ข. ใบสีฟ้า) สำหรับไปรษณียภัณฑ์ที่สมควรจะส่งแบบด่วนพิเศษ EMS นั้นได้แก่ 1. ไปรษณีย์แบบมีช่วงระยะเวลากำหนดไม่เกิน 1 เดือน 2. ไปรษณีย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อ -  จัดจ้าง การสอบราคา  3. ไปรษณีย์ส่งออกระหว่างประเทศ  4. ไปรษณีย์เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องเกี่ยวกับศาลหรือกฎหมาย  5. ไปรษณีย์ที่มีชั้นความ”ลับ” เป็นต้น

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.