0

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา

จากการประชุมระดมความคิดเพื่อวิดคระห์สถานภาพผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อนำไปสู่การทบทวน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และจัดทำแผนกลยุทธิ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนสหกิจศึกษารในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2556-2258สรุปดังนี

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา

1. มาตรฐานและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษายังไม่เป็นที่ยอมรับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งทำให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ ทั้งองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา

2.การพัฒนาความพร้อมและความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูล การพัฒนาบุคคลผ่านการจัดหลักสูตรอบรมอาจารย์นิเทศก์ ส่งเสริมพัฒนาให้แต่ละหน่วยงาน(สถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย) เป็นที่พึ่งตนเองช่วยตัวเองได้ ผ่านการฝฝึกอบรมผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรม TOT:Training of the Trainers

3.การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

4.การเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนไปสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.การส่งเสริมและให้แรงจูงใจจากรัฐบาล และพหุภาคีที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่รูปแบบเงินเสมอไป เช่น การได้รับการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงาน

6.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสหกิจศึกษาที่เข้มเข็งและยั่งยืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 

ข้อมูล: จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ “แผนการดำเนินการส่งเสริมสหกิจศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556-2558

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.