0

ความก้าวหน้าและความมั่นคงของผู้บริหารระดับกลาง

ได้รับหนังสือบันทึกแจ้งมติ ก.บ.ม. ก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังถึงความถูกต้องที่ควรจะเป็น  ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 พิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) หรือประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการพิเศษ) นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการแต่งตั้งยุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ให้คลายตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษที่ติดตัวไว้ก่อน และแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าหรือ ระดับชำนาญการพิเศษได้และหากลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือระดับชำนาญการพิเศษ ให้แต่งตั้งบุคคลนั้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษได้ (ตำแหน่งเดิม) และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติโดยไม่ต้องนำเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอีก ทั้งนี่ ให้รวมถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวรกองหรือเที่ยบเท่า และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วก่อนการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ด้วย

 

หมายเหตุ :  กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0530 .1(5.1)/ว 7178 ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.