0

จรรยาบรรณของนักวิจัย

จรรยาบรรณของนักวิจัย

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำหนังสือเรื่องแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยขึ้น เพื่อให้ผู้ทำวิจัยได้พึงสังวรทางคุณธรรมในการทำงานวิจัยเพื่อเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยอมรับของสังคมนักวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีทั้งหมด
๙ ข้อ คือ

๑. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นเป็นของตนเองไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย

๒. นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการทำวิจัย ตามข้อตกลงทีทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการ วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัดต้องศึกษาเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบทำงานวิจัยให้เสร็จตามกำหนดเวลาและส่งงานตามกำหนดเวลา

๓. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัย เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ป้องกันการ วิเคราะห์ การตีความ และการสรุปที่ผิดพลาดต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการ นั้น ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาชีพ

๔. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการวิจัยโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด

๕. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนต้องอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

๖. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติที่อาจนำไปสู่การบิดเบือนข้อมูล ไม่ทำงานวิจัย ด้วยความเกรงใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือองค์กรบริษัทใด ๆ

๗. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ ไม่ขยายผลที่ค้นพบจนเกินความเป็นจริง เผยแพร่ผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม

๘. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น มีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอน การวิจัยยอมรับความเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้องเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

๙. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ทำงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการความ เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.