0

การร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจของบุคลากร มมส

สรุปสาระสำคัญข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ  พ.ศ. 2552

**************

โดย นายจีรพันธ์  ภูครองเพชร*

     สวัสดีบุคลากร มมส ทุกท่านครับ  วันนี้ผมมีสาระสำคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ ของข้าราชการและพนักงาน มมส มาฝากกันครับ  ว่ามีเหตุใดบ้างที่บุคลากรสามารถร้องทุกได้  และร้องต่อผู้ใด  ใครเป็นผู้พิจารณา และพิจารณาแล้วผลเป็นอย่างไร  ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจจะดำเนินการอย่างใดต่อไป  ดู้รายละเอียดกันเลยครับ

1. หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ เพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 63 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมาตรา 14(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  30 มกราคม พ.ศ. 2552 จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการร้องทุกข์และ  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ  พ.ศ. 2552  บังคับใช้กับข้าราชการ และพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2. บทนิยาม

ข้อ  3  ในข้อบังคับนี้

“ก.อ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เนื้อหาสำคัญ ๆ

     3.1 เหตุแห่งการร้องทุกข์

ข้อ  6  ข้าราชการหรือพนักงานอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังนี้

(1) กรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  เป็นต้นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตน   ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(2) กรณีมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อตนดังนี้

(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย

(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ

(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการบางเรื่อง เป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร

    3.2 สิทธิในการร้องทุกข์

ข้อ  ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ        ที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ 6 ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่งหรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ โดยหนังสือร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งตรงต่อประธาน  ก.อ.ม. หรือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้

ข้อ  8  วรรคหนึ่ง  การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้

ข้อ  9  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการใน ก.อ.ม. ได้โดยให้นำข้อบังคับว่าด้วยมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงมาบังคับใช้โดยอนุโลม

        3.3 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

ข้อ  16  เมื่อ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ 6 (1) แล้ว ถ้าเห็นว่า

(1) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคำร้องทุกข์

(2) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(3) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(4) สมควรดำเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี

ข้อ  17  เมื่อ  ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ 6 (2) แล้ว ถ้าเห็นว่า

(1) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 6(2)ให้มีมติยกคำร้องทุกข์

(2) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่กำหนดในข้อ 6(2) ให้มีมติให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งดำเนินการประการอื่นหรือให้ข้อแนะนำตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการหรือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

        3.4 มติ  ก.อ.ม.

ข้อ  19  เมื่อ ก.อ.ม. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งอธิการบดีทราบ เพื่อสั่งและปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์และผู้บังคับ บัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบหรือปฏิบัติโดยเร็ว

ข้อ  20  กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ  ก.อ.ม. ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

* นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ***********************

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.