0

ลักษณะของคนจริงใจ

คนจริงใจ  คือคนที่พูดและกระทำตามคำพูด เป็นการแสดงน้ำใจตรง ๆ ออกมาจากหัวใจหรือความคิด โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องในเชิงบวก คนจริงใจที่ดีเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจน สื่อให้ผู้ฟังรับทราบได้ ผู้ที่พูดจาสลับซับซ้อน เป็นสัญญาณเตือนว่าความคิดเขาไม่ชัดเจนและสื่อสารไม่ตรงกับความคิด เข้าข่ายไม่จริงใจแต่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นคนมีปัญหาด้านการสื่อสาร ต้องดูการกระทำอย่างต่อเนื่อง

คนหลายใจ คนบางคนอาจจริงใจ แต่เป็นคนไม่เสมอต้นเสมอปลายหรือมีความเมตตาแก่ผู้อื่นมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องปรกติของคน ที่เปลี่ยนใจไปมาได้ อาจหมายถึง “คนหลายใจ”

คนเอาใจ  อย่าสับสนเรื่องคนจริงใจกับ “คนเอาใจ” คนจริงใจ ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะแสดงการชอบดูแลเราเป็นคนพิเศษเพราะนั้นคือการเอาใจ ซึ่งอาจจริงใจกับเราและผู้อื่นเช่นเดียวกัน คำพูดและการกระทำ เป็นตัวบอกความจริงใจ ผู้ที่ผิดศีลข้อ 4 มุสาวาทา ได้แก่ พูดโกหก พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด เป็นสัญญาณแสดงออกถึงความไม่จริงใจ เราเป็นอย่างไรเพื่อนมักเป็นอย่างนั้น ดังนั้นสังเกตพฤติกรรมคนว่าจริงใจได้จากลักษณะเพื่อนที่เขาคบก็อาจเป็นการดูคนได้อย่างหนึ่ง ข้อสังเกตผู้ที่พูดมากมักมีโอกาสพูดผิด (ไม่ตรงกับใจ) ได้มาก แต่ต้องระวังมากที่สุดคือถ้า เรา “มีใจ” กับเขาแล้วเส้นผมก็อาจบังภูเขา เราก็อาจมีใจไม่เป็นธรรมมองไม่เห็นการกระทำที่ไม่จริงใจนั้นไม่ออก เพราะการเอาใจที่ดีนั้นใครๆ ก็ชอบ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.