0

การทำงานอย่างมีความสุข

    ในการทำงานให้มีความสุข ตามแนวความคิดของดิฉัน คือ  1) คนทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจของตน  2) ไม่ก้าวก่ายงานคนอื่น ให้ความเคารพเจ้าของงาน (ในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกัน) 3) ให้ความเคารพ ระดับความอาวุโส  4) มีจิตบริการในการทำงานเพื่อองค์กร  และที่สำคัญที่สุด คือ 5) ไม่ซุบซิบนินทา  เพราะการซุบซิบนินทาเป็นสาเหตุแห่งการทำลายทุกอย่างรวมทั้ง “การทำงานอย่างมีความสุข”  ของคนในองค์กร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.