0

ข้อปฏิบัติที่ดีของพนักงานขับรถ ที่ผู้บริหารต้องการ

 


1.  การแต่งกายของพนักงานขับรถและการปฏิบัติหน้างาน

        1.1  พนักงานของบริษัท ฯต้องใส่เครื่องแบบที่บริษัท ฯ อนุมัติไว้เท่านั้น

        1.2  ทรงผมต้องไม่ยาวเกินปกเสื้อด้านบนต้องเล็มหนวดเคราและจอนให้เรียบร้อย

        1.3  พนักงานขับรถต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะ  ห้ามใส่เสื้อยืดแขนกุด
โพกผมทั้งในและนอกสถานี่

        1.4  ขณะปฏิบัติงานห้ามสวมนาฬิกา แหวน เข็มขัด  สร้อยหรือแขวนบัตรพนักงาน
และโทรศัทพ์มือถือ

        1.5  ห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

2. ข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขณะอยู่ในหน้าที่ตลอดเวลา

2.1  ห้ามนั่งเล่นการพนันทุกชนิด

2.2  ห้ามดื่่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงาน

2.3  การมีไว้ในครอบครอง ใช้ ขาย หรือซื้อสารเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารอื่นใดที่ออกฤทธิ์คล้ายกัน
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เสพสารเสพติด

2.4  การทะเลาะวิวาท  โวยวายแกล้งผู้อื่น ข่มขู่ผู้อื่น  หรือหาเรื่องทะเลาะทั้งทางวาจา
และทำร้ายร่างกาย

2.5  มีปืน  วัตถุระเบิด ปะทัด  หรืออาวุธอื่นใด ไว้ในครอบครอง

หมายเหตุ :  รายการต้องห้ามดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการทั้งหมด

3. การรักษาเวลา

3.1  พนักงานขับรถจะต้องตะหนักถึงความสำคัญของการรักษาเวลาระหว่างการปฏิบัติงาน

3.2  พนักงานขับรถจะต้องอ่านและทำความเข้าใจใบงานให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มทำงาน
ถ้าสงสัยไม่เข้าใจให้ถามหัวหน้างาน

3.3  ออกงานให้ตรงเวลาตามใบงานเพื่อจะส่งรถสินค้าให้กับลูกค้า

“ตรงเวลา″  หากมีการเปลี่ยนแปลงใบงาน
ต้องแจ้งหัวหน้าที่ตนสังกัดอยู่ทราบ โดยทันทีเพราะการส่งรถสินค้าล่าช้า ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อถือในบริการ ของบริษัท ฯ

4.การละเลยการปฏบัิติหน้าที่

4.1   พนักงานต้องไม่ใช้เวลาการทำงานของบริษัท ฯ
ไปทำธุระส่วนตัว หรืออื่น ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
ฯ  หรือล่าช้าในการขนส่งรถสินค้า

4.2 ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งรถสินค้าพนักงานขับรถจะต้องแจ้งหัวหน้างาน

และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อเร่งดำเนินการหาทางแก้ไขต่อไป

5. ผู้โดยสาร(ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

5.1  บริษัท ฯจะไม่อนุญาตให้บรรทุกผู้โดยสารไปด้วยในรถเทรลเลอร์

5.2  ถ้ามีการรับผู้โดยสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของบริษัท
ฯ บริษัท ฯ จะพิจารณาโทษขั้นรุนแรง

6. พฤติกรรมการขับรถ

6.1  กฎและนิสัยการขับรถ ชื่อเสียงของบริษัท ฯ
ฝากไว้กับการประพฤติตนของพนักงานขับรถของบริษัท ฯ  และมารยาท ความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นบนท้องถนน  พนักงานขับรถต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงของบริษัท
ฯ และหวังว่าพนักงานขับรถรุ่นใหม่จะรักษาชื่อเสียงนี้ต่อไป

6.2  การขับรถอย่างปลอดภัยพนักงานขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง  มีความอดทน
และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  ความเอื้อเฟื้อในท้องถนนจะก่อให้เกิดไมตรีจิตที่ดีและความชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น

6.3  การผ่านสะพานแคบ/สะพานลอยต่ำ  คอสะพานหรือลูกระนาด เมื่อถึงตรงจุดดังกล่าวพนักงานขับรถต้องลดความเร็วลง
หากไม่แน่ใจระยะห่างที่จะผ่านไปได้บนสะพานแคบหรือเตี้ย พนักงานขับรถต้องยอมให้รถคันอื่นผ่านไปก่อนและจอดให้มือ 2
ช่วยดูว่าพ้นหรือไม่ การเตรียมแผนเส้นทางล่วงหน้าและทำความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ก่อนที่จะเริ่มเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็น

7.ความเร็ว

7.1  ความเร็วจะต้องอยู่ในข้อจำกัดความเร็วที่แนะนำไว้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชม.(รถหนัก)
และความเร็วจะต้องไม่เกินป้ายเตือนจราจรหรือความเร็วที่ปลอดภัยขณะเข้าทางโค้งหักศอก

7.2  พนักงานขับรถต้องระมัดระวังการใช้ความเร็วในระดับที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พนักงานขับรถที่ดีต้องปรับลดความเร็วตามความเหมาะสม
และควรลดความเร็ว เมื่อถึงทางโค้งขึ้นภูเขา ทางลงเขาลาดชันขับรถในเวลากลางคืนและขณะฝนตกหนัก

7.3  พนักงานขับรถต้องรักษาระยะห่างจากท้ายรถคันหน้าให้เพียงพอเพื่อสามารถหยุดรถได้ทัน  กรณีมีการเบรคกระทันหันจากรถคันหน้า

8. การตรวจสอบหลังจากการทำงาน

8.1  หลังจากกลับเข้าที่ฐานแล้ว พนักงานขับรถต้องเติมน้ำมันเต็มถังในการปิดงานทุกครั้ง

8.2  อย่าทิ้งขยะ  ขวดยาบำรุงกำลัง ซองบุหรี่ ก้นบุหรี่ ลงพื้นถนนโดยเด็ดขาด ควรเก็บสิ่งต่าง
ๆ  เหล่านี้ใส่ถุง แล้วนำทิ้งในถังขยะ

8.3  การล้างรถเมื่อล้างเสร็จต้องเก็บสายยางเข้าที่

8.4  หัวหน้างานจะจัดให้มีการตรวจสภาพทั่วไปของรถเทรลเลอร์แต่ละคัน
อาทิตย์ละครั้งโดยเดินตรวจพร้อมพนักงานประจำรถ โดยใช้ใบตรวจเช็คสภาพภายนอกตัวถัง
สภาพยางสายอ่อนกระบอกไฮดรอลิก  การรั่วซึมต่างๆ ฯลฯ สายพานรัดรถต้องมีสายไฟรัด ที่ตะขอกันตะขอหล่น อุปกรณ์  เครื่องมือ เช่น บัคเคิ้ล, เฟือง, บ๊อกขัน รวมถึงความสะอาดภายในตัวรถ เพื่อความปลอดภัยแลความพร้อมในการใช้รถเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วให้ลงลายมือชื่อหัวหน้างาน พนักงานขับรถ และวันที่ตรวจ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.