0

การบริหารความเสี่ยง

 

การจัดทำการบริหารความเสี่ยงขกองหน่วยงานภายใน  มมส ปีงบประมาณ 2557 จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและลงตารางตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ดังนี้

ERM1  คือการรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงาน

ERM2  คือการแสดงรายงานการวิเคราะห์/การประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนกาปรระเมินจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันกันว่ามีโอกาสและผลกระทบมากเพียงใด และอย่างลืมนำผลจากการการประเมินควบคุมภายใน ในภาคผนวก ข มาลงด้วย ในกรณีที่ผลการประเมินแล้ว ไม่มี/ไม่ใช่

ERM3 คือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

ERM4 คือการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงงวดก่อน โดยนำกระบวนการทำงานหลักหรือโครงการที่มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากแผนการบริหารความเสี่ยงงวดก่อน (จากปีที่ผ่านมา) มารายงานสถานะการจัดการความเสี่ยง

ERM5 คือการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในแบบฟอร์มนี้จะนำข้อมูลจากแผนการบริหารความเสี่ยง ERM 3 มาติดตามจึงจะสามารถรายงานความก้าวหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.