0

ประชาสัมพันธ์สนามสอบ

การประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ

ในการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557 

 

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

 

  

เวลา  08.00  น.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่นี่สนามสอบ………………………………………………………..

     -  คาบเวลานี้ จะเป็นการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 

     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานในการเข้าห้องสอบ เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ  คือ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ตัวจริงและยังมีอายุการใช้งาน  ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีบัตรแสดงตนดังกล่าวไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

     -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมีดังต่อไปนี้ ปากกา ดินสอดำ2B และยางลบ

     -  ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการคำนวณ หรือการช่วยจำ  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  ผู้เสอบสามารถนำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้แต่ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

     -  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

 

เวลา  08.10  น. 

 

-          ให้ผู้เข้าสอบไปรอที่หน้าห้องสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและตำแหน่งที่นั่งที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  ห้ามเข้าห้องสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ (ประกาศซ้ำ

อีกครั้งหนึ่ง  “ห้ามเข้าห้องสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ”)

เวลา  08.15  น.(อ่านต่อด้านหลัง)

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  ให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบได้  (ประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง “ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้)

     -  ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบหลักฐานบัตรแสดงตนของผู้เข้าสอบทุกคน

ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และกำกับให้ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งสอบและ

ผังที่นั่งสอบ  หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรแสดงตนไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด    

     -  ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาที  ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ  2  คน  ตรวจสอบ

ซองแบบทดสอบว่ายังไม่มีการเปิดซอง และให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นสักขีพยาน

ในการเปิดซองแบบทดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ

 

     -  ให้กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของวิชา

ความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1 ให้กับผู้เข้าสอบ ก่อน

     -  ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล  เลขประจำตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ  รหัสวิชา  ชื่อวิชาที่สอบ  สถานที่สอบ  ห้องสอบและวันที่สอบ 

ที่หัวกระดาษคำตอบว่าเป็นของผู้เข้าสอบหรือไม่  และให้ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบในกระดาษคำตอบ ด้วยปากกา

     -  ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ

     -  ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง  (ประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  “ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง” )

 

เวลา  08.30  น.      -  ขณะนี้  เวลา 08.30  น.     -  ให้ผู้เข้าสอบลงมือทำแบบทดสอบได้ 

     -  ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา

 

เวลา 09.00 น.      -  ขณะนี้เวลา 09.00 น.       -  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าห้องสอบ

 

เวลา 09.45 น.       -  ให้กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2  ให้ผู้เข้าสอบได้  แต่ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบก่อนได้รับสัญญาณอนุญาตให้ทำแบบทดสอบ 
เวลา 09.55 น.      -  ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาที  จะหมดเวลาทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1  ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ 
เวลา 10.00 น. 

 

     -  ขณะนี้เวลา 10.00 น.  หมดเวลาทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1 แล้ว     -  ให้กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1

     -  ให้ผู้เข้าสอบลงมือทำแบบทดสอบวิชความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2 ได้

 

เวลา 11.00 น.      -  ขณะนี้เวลา 11.00 น. 
เวลา 11.25 น.      -  ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาที  จะหมดเวลาทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2 ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ 
เวลา  11.30  น.               -  ขณะนี้เวลา 11.30 น.  หมดเวลาทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2  ขอให้ผู้เข้าสอบวางดินสอ  ปากกา  และห้ามผู้เข้าสอบลุกออกจากที่นั่ง  จนกว่ากรรมการคุมสอบจะไปเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจึงจะออกจากห้องสอบได้     -  ในคาบต่อไปจะสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  (PAT 1) โดยจะเริ่มสอบเวลา 13.00 น.  ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาอย่างน้อย 20 นาที

 

  

เวลา  12.30  น.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่นี่สนามสอบ………………………………………………………..

     -  คาบเวลานี้ จะเป็นการสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  (PAT 1)

รหัสวิชา 71 

     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานในการเข้าห้องสอบ เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ  คือ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ตัวจริงและยังมีอายุการใช้งาน  ถ้าผู้เข้าสอบไม่มีบัตรแสดงตนดังกล่าวไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

     -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมีดังต่อไปนี้ ปากกา ดินสอดำ2B และยางลบ

     -  ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการคำนวณ หรือการช่วยจำ  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ  ผู้เสอบสามารถนำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้แต่ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

     -  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

 

เวลา  12.40  น. 

 

 

-          ให้ผู้เข้าสอบไปรอที่หน้าห้องสอบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและตำแหน่งที่นั่งที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  ห้ามเข้าห้องสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ (ประกาศซ้ำ

อีกครั้งหนึ่ง  “ห้ามเข้าห้องสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณ”)

เวลา  12.45  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -  ให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบได้  (ประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง “ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้)

     -  ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบหลักฐานบัตรแสดงตนของผู้เข้าสอบทุกคน

ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และกำกับให้ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งสอบและ

ผังที่นั่งสอบ  หากผู้เข้าสอบไม่มีบัตรแสดงตนไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด    

     -  ก่อนถึงเวลาสอบ 5 นาที  ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ  2  คน  ตรวจสอบ

ซองแบบทดสอบว่ายังไม่มีการเปิดซอง และให้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นสักขีพยาน

ในการเปิดซองแบบทดสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ

 

     -  ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล  เลขประจำตัวประชาชน  เลขที่นั่งสอบ  รหัสวิชา  ชื่อวิชาที่สอบ  สถานที่สอบ  ห้องสอบและวันที่สอบ 

ที่หัวกระดาษคำตอบว่าเป็นของผู้เข้าสอบหรือไม่  และให้ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบในกระดาษคำตอบ ด้วยปากกา

     -  ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ

     -  ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง  (ประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  “ห้ามผู้เข้าสอบเปิดแบบทดสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง” )

 

เวลา 13.00 น.      -  ขณะนี้  เวลา 08.30  น.     -  ให้ผู้เข้าสอบลงมือทำแบบทดสอบได้ 

     -  ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา

 

เวลา 13.30 น.       -  ขณะนี้เวลา 09.00 น.       -  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าห้องสอบ

 

เวลา 15.00 น.      -  ขณะนี้  เวลา  15.00  น. 
เวลา 15.55 น.      -  ขณะนี้เหลือเวลาอีก  5  นาที  จะหมดเวลาทำแบบทดสอบ  ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบ 
เวลา 16.00 น. 

 

 

     -  ขณะนี้เวลา 16.00 น.  หมดเวลาทำแบบทดสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์  (PAT 1)  ขอให้ผู้เข้าสอบวางดินสอ  ปากกา  และห้ามผู้เข้าสอบลุกออกจากที่นั่ง  จนกว่ากรรมการคุมสอบจะไปเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจึงจะออกจากห้องสอบได้

     -  สำหรับการสอบวันพรุ่งนี้ (วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556)  จะทำการสอบ

2 วิชา

        เวลา 08.30 – 11.30 น.  สอบวิชา ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (PAT 2) 

        เวลา 14.00 – 17.00 น.  สอบวิชา  ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

        ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาทำการสอบอย่างน้อย 30 นาที  

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.