0

การทำงานเป็นทีม

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาว MSU Blog ทุกท่าน เนื่องจากช่วงนี้กองบริการการศึกษา  มีภาระกิจในการตรวจหลักฐานการสมัครสอบของผู้มัครรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 ทุกงาน ทุกคน ในองค์กรช่วยกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีการแนะนำเทคนิคในการตวจสอบข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีการชื่นชมกันในการประสานงานทางสื่อต่าง ๆ ถึงผู้สมัครสอบ มีการไว้ใจกันในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครสอบในเบื้องต้น จากการสังเกตของดิฉันแสดงว่าสมาชิกในองค์กรทุกคนมีความขยัน เอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญทุกคนมีความสุขและเต็มใจในการทำงาน นั่นก็คือองค์กรของดิฉันมีการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน ตามหลักทฤษฎี คือ 1)ความถ่อมตน(Humility) หมายถึง การเปิดใจรับข้อเสนอแนะจากคนอื่น 2) ความนับถือ(Respect) หมายถึง การยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน และ 3)ความไว้วางใจ(Trust)   หมายถึง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของคนอื่น และไว้วางใจให้ทำงานนั้นๆ  ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนในองค์กรที่น่ารักทุกคนที่ร่วมกันทำงานด้วยใจรัก ขอขอบคุณค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.