0

กสพท.เลื่อนวันสอบวิชาเฉพาะ

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  โดย ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรีเลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการรับสมัครของ กสพท. ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี มีผู้สมัคร จำนวน 27,047 คน      ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2,000 คน แต่ถือว่าปกติ และ กสพท.ได้ฝากไปถึงผู้สมัครทุกคนขอให้เข้ามาตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและวิชาเฉพาะทางที่จะสอบ ทางเว็บไซต์ของ กสพท. http://www9.si.mahido.ac.th และสถาบันที่ร่วมรับตรงด้วย ว่า เรียบร้อยหรือไม่ หากผู้สมัครได้สมัครทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่มีชื่อของตนเองขอให้รีบติดต่อแก้ไขข้อมูลโดยด่วน โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่    24 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

          นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือกันเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท. ที่เดิมกำหนดเป็นวันที่      2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเลือกตั้ง กสพท. จึงมีมติให้เลื่อนการสอบวิชาเฉพาะมาเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 แทน เพื่อไม่ให้กระทบกับการเลือกตั้ง  อีกทั้งจากการหารือกับทางสนามสอบต่าง ๆ เห็นว่าการเลื่อนสอบขึ้นมา 1 วันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะการสอบวิชาเฉพาะจะเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม ซึ่งไม่ต้องเตรียมตัวมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของนักเรียนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างนี้ กสพท. อยากให้นักเรียนติดตามข่าวสารของ กสพท. ทางเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจจะการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.