0

เทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

1. รู้จักตั้งเป้าหมายในการทำงาน

2. รู้จักบริหารเวลา

3. เพิ่มความมั่นในในการทำงานให้ตนเอง

4. มีความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม

5. ต้องมีคุณธรรมในการทำงาน

6. ฝึกเป็นคนที่ชอบกระทำหรือลงมือปฏิบัติมากว่าพูด

7. รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง

8. ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเสียใหม่

9. สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ถ้าได้แบบนี้การทำงานคงจามีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการทำงานครับ..

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.