0

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย กําหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 17เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นเทศในการทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษา
กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันอังคารที่ 18 – วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมแบบ
อยู่ประจํา วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทํากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 4 วัน
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.