0

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือก ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557  ดังปฏิทินการดำเนินงาน  ดังนี้

        วัน  เดือน  ปี                                                                                                           กิจกรรมการดำเนินงาน
15 พฤษภาคม - 30  มิถุนายน 2557     - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2557  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th (ค่าสมัคร  500 บาท)

7-8 กรกฎาคม 2557                        - ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2557 ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th

หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
15  กรกฎาคม 2557                    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ http://www.acad.msu.ac.th และปิดประกาศ  ณ มหาวิทยาลัย

ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
23 กรกฎาคม  2557                    -สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2557  และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)   ประจำปีการศึกษา 2557  ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th

และปิดประกาศ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
26-27 กรกฎาคม 2557                 - รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.