0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

เรียน ผู้รับผิดชอบและคณะทำงาน  เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหา  ไม่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจเป็นบางหน่อยงานแต่ยังไงก็ขอความอนุเคราะห์ในส่วนที่สำคัญให้ด้วยนะครับ เพราะว่า เปิดรับเอกสารได้อย่างเดียว  จึงอยากให้ทีมงานคณะผู้จัดทำดำเนินการช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ  กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ทั้งการรายงานต่างๆภายในระบบเข้าที่ประชุมประจำเดือน และรายงานการดำเนินการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง  แก้ไขเพิ่มเติม และการปรับปรุงระบบใหม่เป็นต้น  จึงอยากให้ช่วยแก้ไขในส่วนที่สำคัญหรือที่สามารถดำเนินการส่งเอกสารไปมาระหว่างหน่วยงานได้  จะขอบคุณมากครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.