0

การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.6

กองบริการการศึกษา ได้รับหน้าที่ดำเนินการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ จำนวน 22 สนามสอบ ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งสิ้น 22,536 คน  ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ในการเตรียมตัวปฏิบัติงานดังกล่าว บุคลากรกองบริการการศึกษา นำโดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้แก่หัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้ทำความเข้าใจในกฏระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความชำนาญแลัเชี่ยวชาญจากแต่ละคณะ/หน่วยงาน มาร่วมเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถติดต่อได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4375-4377 ค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.