1

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีประเด็นความรู้ 2 ด้าน คือ 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ 2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนการให้บริการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการให้บริการ ซึ่งการนำเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ถือเป็นการปฏิวัติบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดีในด้านการให้บริการ และทุกคนได้เล็งเห็นคุณค่าของความรู้ที่ตนเองมี และสร้างขึ้นใช้เอง สร้างความมั่นใจและเคารพตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้จะทำให้สมาชิกขององค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง และพัฒนากลุ่มบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงพัฒนาสูงสุด

ซึ่งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ได้อนุมัติแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. W_Chaiputcha พูดว่า:

  KM เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
  นั่นคือ “KM เป็นเครื่องมือ (means) ไม่ใช่เป้าหมาย (end)”
  (วิจารณ์ พานิช, 2554)
  ^_____^

You must be logged in to post a comment.