0

การอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน

ระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (Budget Income Preparation System)

ณ ห้อง 401 อาคารคณะวิทยาลัยกสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เวลา 13.00-15.00 น.

โดย งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้จัดการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน

เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโดยการกรอกข้อมูล

ลงในแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนดให้  ซึ่งการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณดังกล่าว

ได้เกิดปัญหาดังนี้

              1.  บันทึกข้อมูลไม่เป็นไปในทางเดียวกัน รูปแบบไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนดให้

ทำให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล

              2. การรวบรวมข้อมูล เดิมกองแผนงานส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงานกรอกข้อมูล เมื่อหน่วยงาน

กรอกเรียบร้อยแล้วก็ส่งคืนกองแผนงาน เมื่อกองแผนงานตรวจพบข้อผิดพลาดก็จะส่งกลับมายังหน่วยงาน

ต้นเรื่อง ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า

          และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กองแผนงานจึงได้จัดอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำคำขอตั้ง

งบประมาณ  เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

             1. ระบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

             2. ขั้นตอนการใช้ระบบ

             3. ตัวอย่างตารางรายงาน

          ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ หากท่านใดสนใจ  สามารถ

ดูได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ Budget IncomePreparation System”

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.