0

สถานประกอบการต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงาน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14.20 น. ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด( มหาชน)  ข้าพเจ้าได้สนทนาและสอบถามความต้องการ ได้ทราบว่าสถานประกอบการ โรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จกัด (มหาชน)

ได้ค้นหาข้อมูลจากเวปไซด์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พบศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต หลังจากได้ศึกษาข้อมูลจากศูนย์ประสานงานงานจัดหางานให้บัณฑิต แล้วจึงได้ตัดสินใจโทร มาขอปรึกษาในเรืองโรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด  ต้องการบัณฑิตด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปทำงานที่บริษัทโดยด่วน เพราะพนักงานบัญชีที่มีอยู่ลาออก จึงต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสานงานต่อ เนื่องจากพนักงานบัญชีที่ลาออกไปเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าใจในงานและวางระบบไว้อย่างดีมาก บริษัท ได้รับบุคคลจากสถาบันอื่นๆ มาทำงานในด้านบัญชี ไม่สาราถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (ทำงานไม่เข้าท่า)  บริษัทจำเป็นต้องหาพนักงานบัญชีใหม่ จึงตั้งเป้ามาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการเดินทางมาติดต่อเพื่อรับสมัครด้วยตัวเอง ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จึงได้เชิญบุคลากรเครือข่ายจัดหางานให้บัณฑิต ระดับคณะคณะการบัญชีและการจัดการ มาให้ข้อมูลกับทางสถานประกอบการ ฯ และพร้อมจะเป็นหน่วยงานรับสมัครบํณฑิต สาขาการบัญชีให้กับบริษัท โรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  ข้าพเจ้ามีความชื่นชมกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสร้างชื่อเสียงด้านการปฏิบัติงานได้ตามวัมถุประสงค์ของสถานประกอบการ เมื่อขาดแคลนพนักงานจึงจำเป็นต้องมาหาบัณฑิตจากผู้ผลิตคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสานงานต่อ บัณฑิตสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก่งจริงๆครับ ขอชื่นชม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.