0

คณะที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

1. เภสัชศาสตร์

2. สาธารณสุขศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. เทคโนโลยี

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์

6. วิทยาการสารสนเทศ

7. วิศวกรรมศาสตร์

8. สถาปัตย์

9. การบัญชีและการจัดการ

10. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11. การเมืองการปกครอง

12. ศึกษาศาสตร์

13. ศิลปกรรมศาสตร์

14.ดุริยางคศิลป์

15. วัฒนธรรมศาสตร์

16. นิติศาสตร์

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.