0

แนวปฏิบัติในการร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

          1. ขั้นตอนการดำเนินการ

                   – ร่วมประชุมหารือโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ร่วมกับ สกอ.

- จัดทำ/เสนอโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- ประสานการจองคูหาร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

- จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ ของที่ระลึก ร่วมการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- จัดทำคำสั่งไปราชการ

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

- ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ บูธ เอกสารการประชาสัมพันธ์ ในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาก่อนวันงานล่วงหน้า 1 วัน

  2. กิจกรรม

 

- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแผ่นพับคณะต่าง ๆ ให้นักเรียนที่มีความสนใจ เปิดวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

- แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำนวยความสะดวกในการนั่งกรอกแบบสอบถามบนเก้าอี้ที่เตรียมไว้ให้

- ตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะต่าง ๆ ที่นักเรียนสงสัยและให้ความสนใจสอบถาม ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- เล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลและของที่ระลึกจากบูธ ได้แก่ ถุงผ้า  ปากกา และกระเป๋าปากกา กระเป๋าดินสอ เสื้อยืด เป็นต้น

3. การแต่งกาย

 

                   การแต่งกายเป็นทีม ให้สุภาพ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

4. สรุปผลการดำเนินงาน

 

                   - รายงานการไปราชการ

- คืนเงินยืมทดรองไปราชการ

- ประมวลผลแบบประเมินความพึงพอใจ

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่เข้าร่วม  แต่ละมหาวิทยาลัย เสนอผู้บริหารรับทราบ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.