0

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557

โดยรับสมัครแบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม  ดังนี้

              1. กลุ่มบุคคลทั่วไป  โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี

ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 

              2. กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่พ้นสภาพ หรือคาดว่าจะพ้นสภาพ หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน 

ผู้สนใจ  ติดตามรายละเอียดซึ่งจะประกาศทางเว็ปไซต์ http://www.acad.msu.ac.th   ต่อไป

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.