0

การบริหารงานพัสดุ ด้านบุคคล

ระเบียบฯ พัสดุข้อ ๑๐ บทกําหนดโทษ

ผู้มีอำนาจหรือมีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดโดยประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทำโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยและไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความผิดทางแพ่งหรือทางอาญา (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.