0

ข้อความรู้ ? ใครเป็นผู้กำหนด Spec

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้กำหนดให้ใคร? มีหน้าที่ต้องกำหนด Spec แต่ข้อ 27 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำ Spec ไปแสดงไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง กรณีนี้จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด Spec ขึ้นมาเป็นการเฉพาะหรือไม่ก็ได้

ระเบียบฯ 49 (e-Auction) กำหนดให้ ส่วนราชการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่กำหนด Spec

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.