0

การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา

การซื้อ/จ้าง (ข้อ 39 วรรคแรก) วิธีตกลงราคา (กรณีปกติ) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

 1. เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อทราบยอดเงิน/สำรวจความต้องการ/กำหนด Spec
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอซื้อ/จ้างลงในระบบ e-Gp ระยะที่ 2
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขอความเห็นชอบรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุไปเจรจาติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/จ้างได้ราคาที่เหมาะสม
 5. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
 6. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบของ/งาน
 7. คณะกรรมการ ดำเนินกาตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างให้ถูกต้อง
 8. เบิกเงินชำระค่าสินค้า/งาน
 9. ลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุเบิกจ่ายพัสดุไปใช้งาน

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.