0

การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานการเงิน

การให้บริการทางด้านการเงินของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องให้บริการแก่กลุ่มบุคคลที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องให้บริการภายในมหาวิทยาลัยโดยตรงคือการรับและการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย เช่น เงินค่าตอบแทนการสอน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวนิสิตในเรื่องการชำระค่าลงทะเบียน การขอรับใบเสร็จรับเงิน การขอรับเงินคืน การขอใบรับรองต่าง ๆ เป็นต้นหากผู้ปฏิบัติงานการเงินขาดจิตบริการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพในการให้บริการการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการก็จะขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทางการเงินคือต้องเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลา ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะอุทิศเรื่องส่วนตัวให้แก่หน่วยงานของตนอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้ ก็จะทำให้งานที่ปฏิบัติมีความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.