0

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ถึงช่วงเทศกาลประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจัดเตรียมเอกสาประกอบการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนดให้ โดยของหน่วยงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 ภาระงานหลัก/งานประจำ  70 คะแนน  ส่วนที่ 2 งานที่ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  20 คะนน  ส่วนที่ 3. นวัตกรรมใหม่/ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน  ซึ่งขณะที่ทุกคนกำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารให้ครบ เพื่อใส่งให้คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ทันกับกำหนดการส่งกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.