0

โครงการที่คณะดำเนินการเอง

1. คณะการบัญชีและการจัดการและคณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2557รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่บัดนี้ 3 มีนาคม 2557

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับสมัคร โครงการที่คณะดำเนินการเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   รับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ยื่นใบสมัครที่ห้องวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.