0

ขนาดครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

สวัสดีค่ะชาว MSU Block ทุกท่าน

ดิฉันได้มีโอกาสเขียน MSU Block  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดของครุฑที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการ ภายในและภายนอก เพราะทุกหน่วยงานต้องใช้หนังสือราชการในการติดต่อสื่อสาร  ในทางปฏิบัติส่วนมากจะจัดทำแบบฟอร์มหนังสือราชการเองตามรูปแบบ  ก็มีหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ทำให้รูปแบบหนังสือราชการไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขนาดของครุฑและขนาดตัวอักษรที่ใช้นะคะ

ขนาดครุฑและขนาดตัวอักษร

ขนาดครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการมี 2 ขนาด 3 เซนติเมตรและ 1.5 เซนติเมตร

หนังสือภายนอกกำหนดขนาดครุฑไว้  3 เซนติเมตร

หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) กำหนดขนาดครุฑไว้  1.5 เซนติเมตร

ขนาดตัวอักษรมาตรฐานคือ 16 พอยต์  ไม่ควรใช้ตัวเล็กกว่านี้เพราะจะทำให้อ่านยากค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.