0

โลกการศึกษา กับ โลกอาชีพต่างกันอย่างไร

รายการ                                               โลกการศึกษา                                         โลกอาชีพ

1. ค่าตอบแทน                                    เราจ่ายให้สถาบัน                                  สถาบันจ่ายให้เรา

2. การจัดหาวัสดุอุปกรร์                     เราเป็นคนจัดหาเอง                              สถาบันผู้จัดหาให้เรา

3.เวลา                                                  มีเวลามาก                                             มีเวลาจำกัด

4.กฏระเบียบ                                       เคร่งครัดแต่ไม่ผูกมัด                           เคร่งครัดและผูกมัด

5.ความผิดพลาด                                 ไม่เสียหาย                                           ต้องรับผิดชอบ

6.การพัฒนาตนเอง                              เลือกเรียนได้เอง                                ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. การวัดผล                                         โดยการสอบ                                       ผลงาน

เพราะฉันก่อนเข้าสู่ตลาดงานควรเตรียมสิ่งนี้ให้พร้อมเพื่ออนาคตที่สดใส

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.