0

ชีวิตและองค์กรของความสำเร็จ

ชีวิตและองค์ประกอบของความสำเร็จ

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ                                                           องค์กรที่ประสบความสำเร็จ

1.มีคอบครัวที่ผาสุก                                                                   1.มีผลประกอบการที่ดีและยังยืน

2.ได้งานที่ถนัดและท้าทายความสามารถ                               2.ได้คนที่เหมาะสมกับงาน

3.ประสบความสัมเร็จในงานที่ทำ                                             3.องค์การพัฒนาและบุคลากรมีสมถรรณสูงทันกับงานที่เปลี่ยนไป

4.มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน                                           4.ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.