0

6 ก้าว ก้าว หน้าในชีวิตการทำงาน

ความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน

1.เรียนรู้และเข้าใจพร้อมฝึกฝนให้มีความถนัดในงานที่ทำ มีความชำนาญในงานที่ทำ

2.มีวิริยะอุตสาหะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

3.อดทนต่อความยากรำบากและอุปสรรคต่างๆๆ

4.มีระเบียบวินัยยึดถือกฏิกาในการทำงาน

5. ทุ่มเทและอดทนเสียสละในการทำงาน

6. ซื้อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.