0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3) ความละเอียดทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมติให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้จัดสรรหรือหากคณะหน่วยงานใดประสงค์ที่จะสนับสนุนนิสิตในคณะหรือหน่วยงานได้ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ให้จัดทำแผนงานหรือโครงการพร้อมระบุงบประมาณในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุนโดยระบุหมายเหตุไว้ว่า “สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ” เพื่อให้กองแผนงานตัดโอนงบประมาณตามที่ตั้งไว้เข้าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแก่ท่านเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 หมายเลขภายใน 1338) หรืออีเมล์ suyaneec@hotmail.com สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.iroffice.msu.ac.th

               การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ                 ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)

 คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)                ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของประเทศนั้น
 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เป็นอย่างดีตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนได้
 4. ต้องมีประกันสุขภาพระหว่างที่ฝึกงานอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยผู้รับทุนต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพด้วยตนเอง
 5. ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ MoU ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศบนเวปไซต์ www.iroffice.msu.ac.th คลิกที่ MOU Database)
 6. หากในกรณี สถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศที่ไม่มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ MOU ต้องการส่งนิสิตต่างชาติเข้าร่วมโครงการนั้น สามารถดำเนินการส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารต่างๆได้

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.iroffice.msu.ac.th                        คลิกที่ Download จากนั้น คลิกที่ เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคลิกในหน้าที่2
 1. ใบแสดงผลการศึกษา(ในปีปัจจุบัน)
 2. หนังสือรับรองความเป็นนิสิต
 3. บัตรนิสิต
 4. บัตรประกันสุขภาพ
 5. ใบเกียรติบัตรอื่นๆ ที่ได้จากการอบรม สัมมนา

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตต่างชาติ

 1. กรอกข้อมูลรายละเอียดการฝึกงานแก่นิสิตต่างชาติ
 2. กรอกรายละเอียดการฝึกงานแก่นิสิตต่างชาติ
 3. สร้างปฏิทินการฝึกงานแก่นิสิตต่างชาติ

สามารถส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่ นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  (หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 หมายเลขภายใน #1338) หรืออีเมล์ suyaneec@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 และจะดำเนินเรื่องเข้าพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในที่ประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.