0

แนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ มีข้อคิดพื้นฐานคือWhat  / Who / Why /  Where /  How นั่นคือทำสื่ออะไร  ทำให้ใครดูใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทำเพื่อจะสื่ออะไร  และทำอย่างไร เหล่านี้คือหลักการออกแบบขั้นพื้นฐานที่จะทำให้สื่อชิ้นนั้น สื่อความหมายได้เต็มประโยชน์
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แทบทุกหน่วยงาน ดังนั้นการที่จะทำให้สื่อมีความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามเหมือนกันคือการใช้ทรัพยากร(Sources) จากแหล่งเดียวกัน เช่นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบตัวอักษร สีในการออกแบบ ซึ่งเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.identity.msu.ac.th 

ทั้งนี้ผู้เขียนคิดว่าในสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรมีองค์ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้สื่อสารได้ครบถ้วน ได้แก่
1.ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
2.ชื่องาน
3.วัน เวลา สถานที่
4.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุค
5.ผู้รับผิดชอบโครงการ
6.ที่อยู่ติดต่อ
7.ถ้าเป็นไปได้ ควรมีภาษาอังกฤษด้วยในทุกๆหัวข้อ หรืออย่างน้อยก็มีภาษาอังกฤษที่ชื่องาน วันเวลาสถานที่ และผู้ติดต่อ  เนื่องจากปัจจุบันมีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงควรทำสื่อให้ครอลคลุมถึงต่างภาษาด้วย

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.